Promotion of UAB “Modern E-Technologies” international networking, involvement in R&D partnership networks

Promotion of UAB “Modern E-Technologies” international networking, involvement in R&D partnership networks

UAB “Modern E-Technologies” operates in the fields of renewable energy, heat storage systems and specific chemicals in the photoelectric industry in order to introduce technologies to the market. In order to maintain and strengthen the acquired competitiveness, the company aims to regularly introduce new advanced products to the market. In order to achieve this goal, Modernios E-Technologijes UAB is implementing a project based on the InoConnect tool. During the implementation of the project, 11 events aimed at developing international partnership and networking, involvement in R&D partnership networks, finding partners and simultaneously submitting applications for international R&D initiatives will be held.

The project’s funding source is co-financed by the European Union
The value of the project is EUR 39,900.51, of which financing is allocated – EUR 19,950.25
The duration of the project implementation is 2023. May – 2025 September

Įgyvendinančioji institucija: VŠĮ Inovacijų agentūra

More information: www.esinvesticijos.lt

 

UAB „Modernios E-Technologijos“ tarptautinės tinklaveikos, įsitraukimo į MTEPI partnerystės tinklus skatinimas

UAB „Modernios E-Technologijos“ vykdo veiklą atsinaujinančios energijos, šilumos saugojimo sistemų ir specifinių chemikalų fotoelektros pramonės srityse siekiant įvesti technologijas į rinką. Norėdama išlaikyti ir sustiprinti įgytą konkurencingumą, įmonė siekia reguliariai pateikti rinkai naujus pažangius produktus. Šiam tikslui pasiekti UAB „Modernios E-Technologijos“ įgyvendina projektą pagal priemonę „InoConnect“. Projekto įgyvendinimo metu bus dalyvaujama 11 renginių, kuriuose siekiama plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus, surasti partnerių ir kartu pateikti paraiškas tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms.

Projekto finansavimo šaltinis – Bendrai finansuoja Europos Sąjunga

Projekto vertė 39.900,51 Eur, iš jų skiriamas finansavimas – 19.950,25 Eur

Projekto įgyvendinimo trukmė 2023 m. gegužė – 2025 m. rugsėjis

Įgyvendinančioji institucija: VŠĮ Inovacijų agentūra

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.